Yhteistyön mielen karttaohjelmisto

Miellekartat, käsitekartat, hahmotelmat ja Gantt-kaaviot

Reaaliaikainen muokkaus ja offline-muokkaus, alustarajat ylittävä, laitteiden välinen synkronointi, täydellinen muutoshistoria, kokotekstihaku, satoja helppokäyttöisiä malleja

Cloud Windows OS X Android iOS Linux
Mindomo - Yhteistyön mielen karttaohjelmisto

Innovatiiviset yritykset, jotka luottavat palveluihimme

Moss Media Solutions
Biohabitats
ASI
Wealth Strategies
Fractal Design

Mitä miellekartoitus oikein on?

Mind mapping is a dynamic technique that connects a central idea with related concepts in a hierarchical structure. When you create mind maps using mind map maker, you can easily organize and connect ideas and thoughts in a virtual whiteboard, facilitating creativity and enhancing understanding. It's a powerful tool for capturing and exploring ideas, allowing you to visualize relationships and patterns.

Miellekartoitus kaikelle tarvitsemallesi

Miellekartoitus kaikelle tarvitsemallesi

Paranna tuottavuuttasi, kehitä lisää ideoita ja edistä oppimisesi tehokkuutta.

Why mind mapping?

Immerse yourself in the endless possibilities that Mindomo's mind mapping software offers: bring clarity to complex concepts, transform your ideas into actionable plans, present ideas in a visually appealing layout, and benefit from real time collaboration features.

There are many science-backed reasons why mind mapping is valuable:

Organize Ideas

When you create a mind map, you don't only capture ideas on the blank canvas. You organize your thoughts efficiently using hierarchy, visual elements, and connections. It's more useful and engaging.

Ignite Creativity

Humans are visual beings. Diagramming tools use visual elements that spark your creativity. You can easily generate ideas, inspire you to draw connections between them on the infinite canvas.

Retain & Recall Information

Mind mapping apps are effective learning aids. This is the reason why many schools and universities are using mind mapping tools for their advanced features and various mind map templates.

Information Synthesis

Complex ideas become easier to understand. This is one of the best mind mapping software benefits: a mind map simplifies any piece of information, illustrating it as keywords connected by relationships.

Increase Productivity

Create and edit mind maps in seconds: set tasks and deadlines, or plan projects from any device. Once you organize your priorities and break them down into actionable tasks, your mind will turn the focus mode on.

Flexibility & Collaboration

Anyone can use mind mapping: managers can use it to manage projects, creators to generate ideas, sellers to develop sales strategies, students to learn, and consultants to visualize and create presentations.

More mind mapping benefits ➜
Organize Ideas - Ignite Creativity Increase Productivity - Flexibility & Collaboration
PC Magazine

PC Magazinen paras miellekartoitusohjelmisto

"Expert Software Applications' Mindomo voittaa toimittajan valinta -palkinnon, sillä heidän tuotteensa sisältää miellekartoitusohjelman vahvat aspektit sekä tietämyksen hallintapalveluiden sosiaalisista aspekteista. Se on ainoa tuote viidestä kokeillusta tässä koosteessa, joka käsittää sekä sosiaalisen että kartoituksen puolet. Tämä on juuri se asia, mitä miellekartoitusohjelmistojen tulisi tavoitella."

Tiimityö tekee unelmista! Jaa kaaviot tiimin jäsenille, kollegoille tai yhteistyökumppaneille. Mindomon avulla voit muokata kutakin ajatuskarttaa verkossa reaaliajassa, säästämällä arvokasta aikaa ja lisäämällä arvoa yhdessä.

How to make a mind map using Mindomo?

The simplest way to create a mind map is by using free mind map software. Why? Embrace the power of mind mapping software over pen and paper, as it offers unparalleled flexibility, intuitive key features, and the ability to effortlessly organize, edit, and collaborate on your mind maps with ease. Moreover, you can access a full library with templates to get inspired to fill out the infinite canvas.

Lets see the basic steps on how to mind map:

Hundreds of Templates

Hundreds of Templates

Supercharge your productivity with versatile mind map templates: starting from project planning, business analysis, weekly planners to communication, goal setting, brainstorming, and many more categories.

Organize ideas effortlessly, achieve clarity, and unlock your full creative potential.

Hundreds of Templates
Templates Gallery ➜

"Miellekartat tarjoavat hyvän yleiskatsauksen laillisista vaatimuksista, joita meidän on otettava huomioon tapauksen parissa työskennellessä."

Karlotta Victor, Pakolaisoikeusklinikka
Anna ideoillesi lineaarinen virtaus

Anna ideoillesi lineaarinen virtaus

Create a blueprint of your plans and set yourself up for success. Streamline your thought process with our advanced outlining software.

Effortlessly organize and structure your ideas, enhancing efficiency and clarity. Experience the power of our innovative tool today.

mapping outline
Outlining with Mindomo ➜

"Me päätimme käyttää Mindomoa, koska se on erittäin helppo käyttää ja käytettävissä verkkoselaimessa."

Pascal BURON, DGA RH & tuet
TSF
Yhteistyölliset online-Gantt-kaaviot

Yhteistyölliset online-Gantt-kaaviot

Engage your team and keep your project up to speed with collaborative Gantt Charts. Besides unlimited mind maps, outlines, timelines, or org charts, you can also create Gantt Charts and uplift your project management methods to the next level.

Combine mind mapping and collaboration features with the power of the Gantt chart view.

Yhteistyölliset online-Gantt-kaaviot
Gantt chart software ➜

"Mindomo on erinomainen ja monipuolinen työkalu. Me käytämme sitä kaikkeen, suunnittelusta älynvälähdyksiin, yksinkertaisista kaavioista tärkeisiin strategisiin asiakirjoihin! Suosittelen lämpimästi!"

Hannes Wallin, Toimitusjohtaja
Fractal Design

Your Privacy is Our Priority

At Mindomo, your privacy is our utmost priority. As a Trusted Cloud certified service and fully EU-GDPR compliant, we ensure the highest standards of data protection, following the ISO 27001 standard's requirements. Rest assured, all our cloud files are securely hosted in the European Union, with servers located in Germany.

For enhanced security and stability, besides our web app, we offer the Desktop version of our mind mapping software that allows you to have local file storage to add extra security to your private mind maps.

Your Privacy is Our Priority

Cross-platform solution

Mindomo is a versatile cross-platform solution that seamlessly integrates across multiple devices, including mobile apps, Desktop software, and a web app. With Mindomo's synchronization capabilities, you can effortlessly access and work on your mind maps from any device, ensuring uninterrupted productivity and flexibility.

Whether you're brainstorming new ideas on your smartphone during a commute or fine-tuning your project planning diagrams on your Desktop at the office, Mindomo keeps your data up-to-date and synchronized in real-time.

Embrace the convenience of working from any device, anytime, and experience the freedom to unleash your creativity and organize your ideas whenever inspiration strikes. With Mindomo, your mind maps are always at your fingertips, empowering you to unlock your full potential, boost collaboration, and achieve optimal productivity.

Cross-platform solution
Mobile Mind Mapping Apps

Mobile Mind Mapping Apps

Download Mindomo mobile app to unleash your creativity on the go, capture new ideas instantly, and stay organized effortlessly. Access your mind maps anytime, anywhere, and boost your productivity and efficiency like never before!

Online Mind Mapping Software

Online Mind Mapping Software

Discover the power of Mindomo, the best mind map software for online collaboration, project planning, and unlimited ideas. Experience seamless synchronization and unleash your creativity with the ultimate online mind mapping tool!

Desktop Mind Mapping Software

Desktop Mind Mapping Software

Enjoy offline access, export mind maps seamlessly in multiple formats, engaging presentations with full-screen presentation mode, and many more features. Take your creativity to the next level with powerful mind mapping tools right on your Desktop.

Productivity Without Boundaries

No Internet, No Problem: experience seamless workflow accessing your mind maps offline. Experience uninterrupted productivity with Mindomo's offline access. Even without an internet connection, you can access your mind maps at any time and from any location. Whether you're on a long flight or in a remote location, Mindomo ensures your creativity and organization never stop.

Stay focused, create, and organize effortlessly, even when offline. Mindomo's offline access makes it the ideal mind mapping software for those constantly on the move, maximizing productivity wherever you are.

Capture Ideas On-the-Go and Stay Organized

Embrace the power of Mindomo's mobile app, designed to revolutionize your creativity and productivity. With seamless automatic synchronization, this app ensures you never miss a brilliant idea, allowing you to capture new ideas on the go.

Organize thoughts effortlessly, accessing your mind maps anytime, anywhere. Whether you're brainstorming, planning projects, or seeking unlimited inspiration, Mindomo's mobile app delivers a user-friendly experience. You don't need separate apps for notes, project management software, Google Docs, or Microsoft Office, etc. Mindomo's mobile app is your all-in-one tool for productivity, creativity, and efficient organization. Embrace the future of mind mapping and unlock your full potential today!

Don't let any brilliant idea slip away – download the Mindomo mobile app today and unlock the boundless potential of your mind. Elevate your productivity and bring your visions to life anytime, anywhere!

Why Mindomo?

Compared to other paid and free mind mapping software, Mindomo offers the most powerful combination: a wide variety of features, multiple templates, the ability to use it from different platforms, and a simple and compact design that is easy to use.

Mindomo: Your Gateway to Creative Thinking and Organization

Unlock your full potential: from enhanced creativity and efficient organization to improved learning and collaborative brainstorming.

Are you looking for a comprehensive solution to fuel your creativity and enhance your organization? Mindomo is the ultimate platform to unlock your mind's potential. Our intuitive mind mapping software empowers you to brainstorm, visualize and generate new ideas, and organize information effortlessly.

With Mindomo, you can break free from traditional thinking and explore innovative ways to approach tasks and projects. Create dynamic mind maps that spark creativity and boost comprehension, making complex concepts more accessible.

Stay organized and never miss a beat with our centralized platform for task management, project planning, and goal tracking. Collaborate with teammates in real-time, fostering seamless communication and collaboration for enhanced productivity.

Whether you're a student, professional, or educator, Mindomo offers a versatile solution to cater to your unique needs. Fuel your creativity, elevate your efficiency, and experience a new level of organization with Mindomo. Embrace the gateway to creative thinking and organization and unleash your full potential today.

Mindomo's Mind Maps: Your Tool for Enhanced Learning and Planning

Discover a transformative tool for accelerated learning and efficient planning with Mindomo's Mind Maps. Unleash your cognitive potential and absorb knowledge like never before with our innovative mind mapping software.

Mindomo's mind maps facilitate comprehension by organizing complex information into visual representations, allowing you to grasp connections and concepts effortlessly. Whether you're a student seeking better study techniques or a professional aiming to improve workflow, Mindomo's mind maps are your key to enhanced learning.

Streamline project planning and project management with our user-friendly platform. Visualize goals, timelines, and priorities on dynamic mind maps, empowering you to stay focused and on track. Not only plan but check milestones, track the progress and make the necessary adjustments and review the work.

Collaborate seamlessly with teammates, enabling effective teamwork and streamlined decision-making processes. Mindomo's real-time collaboration features create a cohesive environment for successful project execution.

Embrace the future of learning and planning with Mindomo's mind maps, your ultimate tool for enhanced productivity and success. Fuel your cognitive growth and organizational prowess today and unlock your true potential with Mindomo's mind maps.

"Ei ole yksinkertaisesti parempaa tapaa saada useita ajatuksia kootuksi karttaan, ja jakaa ne tiimin jäsenten kanssa." "Kaikki yksinkertaisista kaavioita tärkeisiin strategisiin asiakirjoihin " "Ajatustesi järjestäminen selkeisiin ideoihin ja lähestymistapoihin" "Kriittisten asiakkaiden muistiinpanojen kuvittaminen"
Envelope
Airplane
Yhteistyön mielen karttaohjelmisto

Productivity Redefined: Achieve More with Mindomo's Mind Maps

Are you seeking a powerful tool to revolutionize your productivity? Look no further than Mindomo's mind maps, designed to elevate your efficiency and unlock your full potential. With a user-friendly interface and innovative features, Mindomo offers an intuitive mind mapping solution for professionals, educators, students, creators, managers, etc.

Embrace creative thinking and organization with dynamic mind maps that capture and connect your ideas seamlessly. Effortlessly brainstorm and visualize complex concepts, leading to enhanced comprehension and accelerated learning. Stay organized by mapping out projects, tasks, and goals all in one centralized platform.

Mindomo's features enable real-time teamwork, ensuring your projects progress smoothly. Whether you're working solo or with team members, Mindomo fosters effective communication and efficient decision-making. Besides real-time collaboration, you have built-in chat, comment section, and task management features: you can assign tasks to your colleagues, vote for the best options, set due dates, milestones, and check completed tasks.

Achieve more and surpass your goals with Mindomo's versatile mind maps. Boost your productivity, streamline your tasks, and experience a new level of creativity with this cutting-edge mind mapping software.

Kokeile Mindomoa tänään

New to mind mapping? New to mind mapping? Begin your journey with Mindomo's easy-to-use free version.

For enhanced capabilities beyond limited features, explore our range of paid plans. Unleash your full mind mapping potential.

Yhteistyöllinen Ilmainen aloittaa Yksinkertainen käyttää