Samarbeidende tankekartprogramvare

Tankekart, konseptkart, disposisjoner og Gantt-diagrammer

Sanntidsredigering og offline-redigering, AI-drevet tankekart, på tvers av plattformer, synkronisering på tvers av enheter, full historikk over endringer, fulltekstsøk, hundrevis av brukervennlige maler

`
Cloud
Windows
OS X
Linux
Android iOS
Tankekart for alt du trenger
Utdanning
Utdanne
LÆR
LÆR
PLANLEGGE
PLANLEGGE
Arbeid
Organisere
mindomo software mindomo software
Mindomo 16 years
Mindomo EU-GDPR compliant
Mindomo Android
ISO 27001
ISO 27701
Hva er tankekart?

Hva er tankekart?

Tankekart er en dynamisk teknikk som kobler sammen en sentral idé med relaterte konsepter i en hierarkisk struktur. Når du lager tankekart ved hjelp av Mind Map Maker, kan du enkelt organisere og koble sammen ideer og tanker på en virtuell tavle, noe som letter kreativiteten og øker forståelsen. Det er et kraftig verktøy for å fange opp og utforske ideer og visualisere sammenhenger og mønstre.

AI-drevet programvare for tankekart

Generer tankekart fra bunnen av ved hjelp av kunstig intelligens, og rediger eksisterende diagrammer ved hjelp av AI. Få nye ideer, bryt gjennom kreative barrierer og få fart på idéutvikling utover grensene fantasien setter.


Innovative selskaper som stoler på tjenestene våre

Biohabitats
Moss Media Solutions
ASI
Wealth Strategies
Fractal Design

Tankekart for alt du trenger

Tankekart for alt du trenger Tankekart for alt du trenger

Forbedre produktiviteten, utvikle flere ideer og øke effektiviteten til læringen.

Why mind mapping?

Immerse yourself in the endless possibilities that Mindomo's mind mapping software offers: bring clarity to complex concepts, transform your ideas into actionable plans, present ideas in a visually appealing layout, and benefit from real time collaboration features.


There are many science-backed reasons why mind mapping is valuable:


«Mindomo har redusert prosjekttid og prosjektplanleggingstid til så lite som 1/5 av hva det pleide å være når vi brukte mer tradisjonelle applikasjoner.»


Scott Chisholm, Systemarkitekt
DATS - Digital Action Tracking System

Mindomo
Slipp Løs Din Kreative Kraft

Organize Ideas

Organize Ideas

When you create a mind map, you don't only capture ideas on the blank canvas. You organize your thoughts efficiently using hierarchy, visual elements, and connections. It's more useful and engaging.

Ignite Creativity

Ignite Creativity

Humans are visual beings. Diagramming tools use visual elements that spark your creativity. You can easily generate ideas, inspire you to draw connections between them on the infinite canvas.

Retain & Recall Information

Retain & Recall Information

Mind mapping apps are effective learning aids. This is the reason why many schools and universities are using mind mapping tools for their advanced features and various mind map templates.

Information Synthesis

Information Synthesis

Complex ideas become easier to understand. This is one of the best mind mapping software benefits: a mind map simplifies any piece of information, illustrating it as keywords connected by relationships.

Increase Productivity

Increase Productivity

Create and edit mind maps in seconds: set tasks and deadlines, or plan projects from any device. Once you organize your priorities and break them down into actionable tasks, your mind will turn the focus mode on.

Flexibility & Collaboration

Flexibility & Collaboration

Anyone can use mind mapping: managers can use it to manage projects, creators to generate ideas, sellers to develop sales strategies, students to learn, and consultants to visualize and create presentations.

How to make a mind map using Mindomo?

The simplest way to create a mind map is by using free mind map software. Why? Embrace the power of mind mapping software over pen and paper, as it offers unparalleled flexibility, intuitive key features, and the ability to effortlessly organize, edit, and collaborate on your mind maps with ease. Moreover, you can access a full library with templates to get inspired to fill out the infinite canvas.

Let`s see the basic steps on how to mind map:

Start with a Central Idea

Either you choose one of the hundreds of mind mapping templates available, or you're starting with blank canvas, the first step is to write the central idea or concept that you want to explore. This serves as the foundation of your mind map and will be placed at the center of your diagram.

Start with a Central Idea
How to make a mind map using Mindomo?
Branch Out

Branch Out

Branch out and expand upon the main idea by adding more topics. These branches symbolize the primary categories or themes associated with your subject. Try to use keywords and short phrases. Drag and drop these topics where you prefer, customize font, colors, and shapes, and infuse it with images, videos, and icons. Let your creative side flourish.

Add Subtopics

Expand further by adding sub-topics (sub-branches) to each main branch. Subtopics represent more specific details, categories, or ideas related to the main topics. This hierarchical structure helps you organize ideas and identify relationships between different concepts. One of the best mind mapping software advantages is incorporating unlimited ideas within the same diagram.

Add Subtopics
Connect Ideas

Connect Ideas

Draw connections between topics and subtopics, adding a relationship. This visual representation of relationships demonstrates the interconnectedness of ideas, allowing you to identify patterns, similarities, or dependencies. Add boundaries or summaries to provide concise overviews and structure to your mind map.

Enrich your Mind Map

Add links, attachments, audio recordings, videos, images, notes, or comments to add value to one mind map. Share your diagram to edit it simultaneously with someone else. Collaborative mind mapping is a great way of sharing creativity. More heads are better than one!

Enrich your Mind Map
Create Presentations

Create Presentations

With the structure and visual appeal of a mind map, you can transform your ideas into captivating slides that effectively communicate your message. Use the full screen presentation mode to turn your mind map into a slideshow presentation with a few clicks.

Reorganize in Seconds

Use the drag and drop functionality to reorganize your mind map from any device in seconds. Mindomo is more than a regular mind map maker. Besides reorganizing, you can also change the diagram structure with a single click: from any mind maps/bubble maps, you can create org charts, timelines, network diagrams, outlines, or even Gantt charts.

Reorganize in Seconds
How to make a mind map using Mindomo?

PC Magazines beste programvare for tankekart

«Programvaren for eksperter,' Mindomo vinner en Editors Choice-pris fordi deres produkt inkluderer kraftige deler av programvare for tankekart kombinert med de sosiale aspektene ved tjenester for sosial kunnskapshåndtering. Det er det eneste produktet av de fem som er gjennomgått i denne runden som berører både det sosiale og tankekart. Dette er det den bredere kategorien med tankekartprogramvare alltid bør ha som mål å gjøre.»

PC Magazines beste programvare for tankekart

Teamarbeid gjør arbeidet til en drøm! Del diagrammene dine med teammedlemmer, kolleger eller samarbeidspartnere. Med Mindomo kan du redigere hvert tankekart online i sanntid, spare dyrebar tid og tilføre verdi sammen.

Hundreds of Templates

Supercharge your productivity with versatile mind map templates: starting from project planning, business analysis, weekly planners to communication, goal setting, brainstorming, and many more categories.


Organize ideas effortlessly, achieve clarity, and unlock your full creative potential.

Templates Gallery ➜

"Tankekart gir en god oversikt over de juridiske kravene vi må ta hensyn til når vi jobber med en sak."


Karlotta Victor, Flyktninglagsklinikk
Hundreds of Templates
Gi ideene dine en lineær flyt

Gi ideene dine en lineær flyt

Create a blueprint of your plans and set yourself up for success. Streamline your thought process with our advanced outlining software.


Effortlessly organize and structure your ideas, enhancing efficiency and clarity. Experience the power of our innovative tool today.

Outlining with Mindomo ➜

"Vi bestemte oss for å bruke Mindomo fordi det er veldig enkelt å bruke og tilgjengelig fra en nettleser."


Pascal BURON, DGA RH & Støtter
Tankekart, konseptkart, disposisjoner Tankekart, konseptkart, disposisjoner

Samarbeidende online Gantt-diagrammer

Gantt chart software ➜
Samarbeidende online Gantt-diagrammer Gantt chart software

Engage your team and keep your project up to speed with collaborative Gantt Charts. Besides unlimited mind maps, outlines, timelines, or org charts, you can also create Gantt Charts and uplift your project management methods to the next level.

Combine mind mapping and collaboration features with the power of the Gantt chart view.


"Mindomo er et utmerket og allsidig verktøy. Vi bruker det til alt fra planlegging til idédugnad, fra enkle diagrammer til viktige strategiske dokumenter. Anbefales på det sterkeste!"


Hannes Wallin, CEO
Fractal Design

Your Privacy is Our Priority

At Mindomo, your privacy is our utmost priority. As a Trusted Cloud certified service and fully EU-GDPR compliant, we ensure the highest standards of data protection, following the ISO 27001 standard's requirements. Rest assured, all our cloud files are securely hosted in the European Union, with servers located in Germany.

For enhanced security and stability, besides our web app, we offer the Desktop version of our mind mapping software that allows you to have local file storage to add extra security to your private mind maps.

Your Privacy is Our Priority
Løsning på tvers av plattformer

Løsning på tvers av plattformer

Mindomo is a versatile cross-platform solution that seamlessly integrates across multiple devices, including mobile apps, Desktop software, and a web app. With Mindomo's synchronization capabilities, you can effortlessly access and work on your mind maps from any device, ensuring uninterrupted productivity and flexibility.

Whether you're brainstorming new ideas on your smartphone during a commute or fine-tuning your project planning diagrams on your Desktop at the office, Mindomo keeps your data up-to-date and synchronized in real-time.

Embrace the convenience of working from any device, anytime, and experience the freedom to unleash your creativity and organize your ideas whenever inspiration strikes. With Mindomo, your mind maps are always at your fingertips, empowering you to unlock your full potential, boost collaboration, and achieve optimal productivity.

Mobile Mind Mapping Apps

Mobile Mind Mapping Apps

Download Mindomo mobile app to unleash your creativity on the go, capture new ideas instantly, and stay organized effortlessly. Access your mind maps anytime, anywhere, and boost your productivity and efficiency like never before!

Online Mind Mapping Software

Online Mind Mapping Software

Discover the power of Mindomo, the best mind map software for online collaboration, project planning, and unlimited ideas. Experience seamless synchronization and unleash your creativity with the ultimate online mind mapping tool!

Desktop Mind Mapping Software

Desktop Mind Mapping Software

Enjoy offline access, export mind maps seamlessly in multiple formats, engaging presentations with full-screen presentation mode, and many more features. Take your creativity to the next level with powerful mind mapping tools right on your Desktop.

Samarbeidende tankekartprogramvare
Productivity Without Boundaries No Internet, No Problem: experience seamless workflow accessing your mind maps offline. Experience uninterrupted productivity with Mindomo's offline access. Even without an internet connection, you can access your mind maps at any time and from any location. Whether you're on a long flight or in a remote location, Mindomo ensures your creativity and organization never stop.

Productivity Without Boundaries

No Internet, No Problem: experience seamless workflow accessing your mind maps offline. Experience uninterrupted productivity with Mindomo's offline access. Even without an internet connection, you can access your mind maps at any time and from any location. Whether you're on a long flight or in a remote location, Mindomo ensures your creativity and organization never stop.

Stay focused, create, and organize effortlessly, even when offline. Mindomo's offline access makes it the ideal mind mapping software for those constantly on the move, maximizing productivity wherever you are.

Capture Ideas On-the-Go and Stay Organized

Embrace the power of Mindomo's mobile app, designed to revolutionize your creativity and productivity. With seamless automatic synchronization, this app ensures you never miss a brilliant idea, allowing you to capture new ideas on the go.

Organize thoughts effortlessly, accessing your mind maps anytime, anywhere. Whether you're brainstorming, planning projects, or seeking unlimited inspiration, Mindomo's mobile app delivers a user-friendly experience. You don't need separate apps for notes, project management software, Google Docs, or Microsoft Office, etc. Mindomo's mobile app is your all-in-one tool for productivity, creativity, and efficient organization. Embrace the future of mind mapping and unlock your full potential today!

Don't let any brilliant idea slip away – download the Mindomo mobile app today and unlock the boundless potential of your mind. Elevate your productivity and bring your visions to life anytime, anywhere!

Capture Ideas On-the-Go and Stay Organized

Why Mindomo?

Compared to other paid and free mind mapping software, Mindomo offers the most powerful combination: a wide variety of features, multiple templates, the ability to use it from different platforms, and a simple and compact design that is easy to use.

Mindomo: Your Gateway to Creative Thinking and Organization

Mindomo: Your Gateway to Creative Thinking and Organization

Unlock your full potential: from enhanced creativity and efficient organization to improved learning and collaborative brainstorming.


Are you looking for a comprehensive solution to fuel your creativity and enhance your organization? Mindomo is the ultimate platform to unlock your mind's potential. Our intuitive mind mapping software empowers you to brainstorm, visualize and generate new ideas, and organize information effortlessly.


With Mindomo, you can break free from traditional thinking and explore innovative ways to approach tasks and projects. Create dynamic mind maps that spark creativity and boost comprehension, making complex concepts more accessible.


Stay organized and never miss a beat with our centralized platform for task management, project planning, and goal tracking. Collaborate with teammates in real-time, fostering seamless communication and collaboration for enhanced productivity.


Whether you're a student, professional, or educator, Mindomo offers a versatile solution to cater to your unique needs. Fuel your creativity, elevate your efficiency, and experience a new level of organization with Mindomo. Embrace the gateway to creative thinking and organization and unleash your full potential today.

Mindomo's Mind Maps: Your Tool for Enhanced Learning and Planning

Mindomo's Mind Maps: Your Tool for Enhanced Learning and Planning

Discover a transformative tool for accelerated learning and efficient planning with Mindomo's Mind Maps. Unleash your cognitive potential and absorb knowledge like never before with our innovative mind mapping software.


Mindomo's mind maps facilitate comprehension by organizing complex information into visual representations, allowing you to grasp connections and concepts effortlessly. Whether you're a student seeking better study techniques or a professional aiming to improve workflow, Mindomo's mind maps are your key to enhanced learning.

Streamline project planning and project management with our user-friendly platform. Visualize goals, timelines, and priorities on dynamic mind maps, empowering you to stay focused and on track. Not only plan but check milestones, track the progress and make the necessary adjustments and review the work.


Collaborate seamlessly with teammates, enabling effective teamwork and streamlined decision-making processes. Mindomo's real-time collaboration features create a cohesive environment for successful project execution.

Embrace the future of learning and planning with Mindomo's mind maps, your ultimate tool for enhanced productivity and success. Fuel your cognitive growth and organizational prowess today and unlock your true potential with Mindomo's mind maps.

"Det er rett og slett ingen bedre måte å få kartlagt så mange tanker, og dele dem med teammedlemmer."

"Organisering av tanker i klare ideer og tilnærminger"

"Alt fra enkle diagrammer til viktige strategiske dokumenter"

"Illustrere kritiske kundenotater"


Productivity Redefined: Achieve More with Mindomo's Mind Maps

Are you seeking a powerful tool to revolutionize your productivity? Look no further than Mindomo's mind maps, designed to elevate your efficiency and unlock your full potential. With a user-friendly interface and innovative features, Mindomo offers an intuitive mind mapping solution for professionals, educators, students, creators, managers, etc.

Embrace creative thinking and organization with dynamic mind maps that capture and connect your ideas seamlessly. Effortlessly brainstorm and visualize complex concepts, leading to enhanced comprehension and accelerated learning. Stay organized by mapping out projects, tasks, and goals all in one centralized platform.

Mindomo's features enable real-time teamwork, ensuring your projects progress smoothly. Whether you're working solo or with team members, Mindomo fosters effective communication and efficient decision-making. Besides real-time collaboration, you have built-in chat, comment section, and task management features: you can assign tasks to your colleagues, vote for the best options, set due dates, milestones, and check completed tasks.

Achieve more and surpass your goals with Mindomo's versatile mind maps. Boost your productivity, streamline your tasks, and experience a new level of creativity with this cutting-edge mind mapping software.

Prøv Mindomo i dag

New to mind mapping? New to mind mapping? Begin your journey with Mindomo's easy-to-use free version. For enhanced capabilities beyond limited features, explore our range of paid plans. Unleash your full mind mapping potential.

Samarbeid
Gratis å starte
Enkel å bruke